Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

A

AC – prąd zmienny: prąd elektryczny, którego kierunek przepływu jest stale odwracany tam i z powrotem. W Europie jest to zmiana polaryzacji o 50 cykli na sekundę (50 Hz) z dodatniej na ujemną. W USA i niektórych innych krajach częstotliwość zmian wynosi 60 cykli na sekundę (60 Hz).

Ampere (A): Jednostka natężenia prądu elektrycznego. Jeden amper to prąd płynący przez jeden om(Ω) oporu przy jednym wolcie (V) potencjału.

B

Brazed Plate Heat Exchangers (BPHE): Hermetycznie zamknięty wymiennik ciepła, w którym powierzchnia grzewcza składa się z cienkich, falistych płyt metalowych ułożonych jedna na drugiej. Pomiędzy płytami utworzone są kanały, a porty narożne są tak rozmieszczone, że oba media (woda i/lub czynnik chłodniczy, lub oba) przepływają przez naprzemiennie ułożone kanały, zawsze w przeciwnym kierunku przepływu. Wymienniki te są do 60% mniejsze od tradycyjnych urządzeń typu shell & tube i coaxial. Dzięki temu zajmują mniej miejsca i mniej ważą.

BTU: British Thermal Unit. Ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury jednego funta (lb) wody o jeden stopień Fahrenheita (ºF).

C

Chłodzenie silnika: Nadmiar ciepła jest wytwarzany w układzie chłodniczym, ponieważ silnik sprężarki kontynuuje pracę. To ciepło zmniejsza wydajność sprężarki i może prowadzić do jej awarii. Podstawową metodą chłodzenia silnika sprężarki jest chłodzenie przez zasysany gaz (czynnik chłodniczy). Inne opcje to chłodzenie z wtryskiem cieczy (LI), chłodzenie z desuperheatingiem (DSH) oraz chłodzenie powietrzem.

Ciepło patentyczne: Ciepło, które jest uwalniane lub absorbowane przez materię jako zmiana stanu bez zmiany temperatury.

Ciepło: jest to forma energii w postaci spontanicznego przechodzenia między układem a jego otoczeniem, spowodowana różnicą temperatur między obiektami.

Ciśnienie bezwzględne (Pabs): jest to suma ciśnienia manometrycznego i ciśnienia atmosferycznego: Pabs = Pg + Patm

Ciśnienie kondensacji (Pcond): Ciśnienie czynnika chłodniczego wewnątrz skraplacza.

Ciśnienie manometryczne: jest to ciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie manometryczne jest dodatnie dla poziomów ciśnienia powyżej ciśnienia atmosferycznego i ujemne dla poziomów poniżej tego ciśnienia.

COP (coefficient of performance): jest to wyraz sprawności i definiowany jest jako relacja pomiędzy mocą (kW), która jest pobierana z urządzenia w postaci chłodu lub ciepła, a mocą (kW), która jest dostarczana do sprężarki.

Cykl rozmrażania: Część cyklu chłodniczego, w której następuje roztopienie szronu i nagromadzonego lodu w parowniku. Zastosowanie grzałek elektrycznych lub gorącego gazu jest najczęstszą formą. Cykl odszraniania spłukuje również olej uwięziony w parowniku z powrotem do sprężarki.

Czas(I): Przekazywanie energii elektrycznej w przewodniku za pomocą elektronów, które zmieniają swoje położenie.

D

DC – Direct Current: Prąd elektryczny, w którym przepływ porusza się w sposób ciągły w jednym kierunku. W obwodzie prądu stałego elektrony wychodzą z bieguna ujemnego, czyli minusowego, i poruszają się w kierunku bieguna dodatniego, czyli plusowego.

Desuperheater Cooling (DSH): Przewód tłoczny układu chłodniczego trafia do DSH, czyli wymiennika ciepła, w którym gaz obniża swoją temperaturę oddając ciepło do powietrza lub wody. W ten sposób obniża się temperatura gazu, płynącego z powrotem do sprężarki w celu schłodzenia i utrzymania niskiej temperatury tłoczenia.

Desuperheating: Proces usuwania ciepła z przegrzanego czynnika chłodniczego.

Dew Point:  Temperatura, w której para czynnika chłodniczego zaczyna się skraplać.

Diagram Moliera: Wykres właściwości ciśnienia, ciepła i temperatury czynnika chłodniczego.

Drut uziemiający: Przewód elektryczny, który bezpiecznie przewodzi prąd z konstrukcji do ziemi.

Dry Bulb Temperature (DBT): Temperatura powietrza wskazana przez zwykły termometr.

Dry Ice: Substancja chłodząca wykonana ze stałego dwutlenku węgla, który bezpośrednio zmienia się ze stanu stałego w gaz (sublimuje). Jego temperatura sublimacji wynosi -78 ºC.

E

EER – Energy Efficiency Ratio: współczynnik, który pokazuje, ile mocy chłodniczej daje urządzenie z ilości zużytej przez nie energii. Jest to stosunek wyjściowej energii chłodniczej (w BTU) do wejściowej energii elektrycznej (w watogodzinach).

Enthalpy: Entalpia jest miarą ciepła zawartego w danej substancji. Naukowcy obliczają masę substancji, gdy znajduje się ona pod stałym ciśnieniem. Gdy mają już masę, mierzą energię wewnętrzną układu, czyli entalpię. Posługują się oni wzorem “H = U + PV”. H to wartość entalpii, U to ilość energii wewnętrznej, a P i V to ciśnienie i objętość układu.

F

Falownik: Jest to urządzenie służące do konwersji częstotliwości. Falownik reguluje prędkość sprężarki, aby kontrolować natężenie przepływu czynnika chłodniczego (gazu), zużywając mniej prądu i mocy. Falownik posiada precyzyjną kontrolę temperatury, a urządzenie dostosowuje swoją wydajność w miarę osiągania ustawionej temperatury, aby wyeliminować wszelkie wahania temperatury.

Filtr suszący: Element w układzie chłodniczym służący do usuwania wilgoci i cząstek stałych z układu.

Flash Point: Najniższa temperatura, w której pary zapalają się przy obecności źródła zapłonu.

Floodback: dzieje się tak, gdy ciekły czynnik chłodniczy z parownika dostaje się do sprężarki podczas pracy układu. Dochodzi do niego w przypadku zamarznięcia wężownicy parownika (może się to zdarzyć, gdy wentylator parownika nie działa prawidłowo), gdy czynnik chłodniczy jest przeładowany, nastawa przegrzania jest zbyt niska lub gdy używa się nieodpowiedniej rurki kapilarnej oraz gdy zawór rozprężny nie działa lub działa nieprawidłowo. Floodback prowadzi do awarii sprężarki.

G

Gaz Błyskowy: Spontaniczne odparowanie części ciekłego czynnika chłodniczego w przewodzie cieczowym, którego obecność zmniejsza efektywność cyklu chłodniczego i zwiększa przegrzanie w parowniku. Zwykle dzieje się tak, gdy rurociąg przewodu cieczowego jest zbyt długi, jego średnica jest mała, a także gdy brakuje przechłodzenia. Dotyczy to również sytuacji, gdy ilość czynnika chłodniczego w układzie jest niska

Gaz niekondensujący: Gaz, który w warunkach ciśnienia roboczego i temperatury nie zmieni się w ciecz.

Gaz: Faza parowa/staż w substancji.

H

Halogeny: Substancja zawierająca fluor (F), chlor (Cl), brom (Br), jod (I), astat (At) i tennessine (Ts).

HCFC: Skrót od wodorochlorofluorowęglowodorów, które są związkami halogenowymi zawierającymi węgiel (C), wodór (H), chlor (Cl) i fluor (F). Czynniki chłodnicze HCFC, takie jak R22, zostały zakazane w wielu krajach ze względu na ich potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP).

Heat Transfer: Ruch ciepła z jednego obiektu do drugiego. Ciepło może być przekazywane przez promieniowanie, przewodzenie, konwekcję lub kombinację tych trzech metod.

Hertz (Hz): Jednostka częstotliwości nazwana na cześć niemieckiego fizyka Heinricha Rudolfa Hertza. Jest ona równa liczbie cykli na sekundę.

HFC: jest to grupa czynników chłodniczych i jest skrótem od Hydrofluorocarbon, który zawiera atomy fluoru (F) i wodoru (H). Czynniki chłodnicze HFC o wysokim współczynniku globalnego ocieplenia, takie jak R404A, są wycofywane na kilku rynkach.

High Side: Część układu chłodniczego pomiędzy przewodem tłocznym sprężarki a układem rozprężnym, w której panuje wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego.

Hot Gas Bypass Defrosting (HGBD): Zasadniczo jest to regulator wydajności w układzie chłodniczym, w którym gorące, wysokociśnieniowe pary czynnika chłodniczego z linii tłocznej wchodzą bezpośrednio na stronę niskociśnieniową układu. W ten sposób sprężarka pracuje dłużej, gdy parownik znajduje się w stanie częściowego obciążenia. Bypass gorącego gazu podnosi również temperaturę ssania, co zapobiega tworzeniu się szronu.

HVAC – ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: jest to technologia komfortu środowiskowego wewnątrz pomieszczeń i pojazdów. Jego celem jest zapewnienie akceptowalnych warunków termicznych w pomieszczeniach.

I

Izolacja: Każdy materiał o słabym przewodnictwie ciepła lub elektryczności, który jest używany do zapobiegania przepływowi ciepła lub elektryczności.

K

Kalorie (cal): (definicja w fizyce) jest to ilość energii cieplnej potrzebna do podniesienia temperatury jednego grama (g) wody o jeden stopień Celsjusza (ºC) (lub jeden kelwin).

kilowatt: Jednostka mocy elektrycznej równa 1000 watów.

Kondensator: Jest to urządzenie, które magazynuje i uwalnia energię elektryczną. Pojemność (F) kondensatora ma decydujące znaczenie dla sprawności silnika.

  • Kondensator roboczy: Kondensatory Run są przeznaczone do pracy ciągłej i są zasilane przez cały czas pracy silnika. Jednofazowe silniki elektryczne potrzebują kondensatora, aby zasilić uzwojenie drugiej fazy. Dlatego właśnie pojemność jest tak krytyczna. Jeśli zainstalowany zostanie niewłaściwy kondensator roboczy, silnik nie będzie miał równomiernego pola magnetycznego. Powoduje to, że silnik staje się głośny i przegrzewa się. Jednocześnie zmniejsza jego wydajność i zwiększa zużycie energii.
  • Kondensator rozruchowy: Kondensatory rozruchowe zwiększają moment rozruchowy silnika i umożliwiają szybkie włączanie i wyłączanie silnika. Kondensatory startowe przeznaczone są do pracy chwilowej. Kondensatory startowe pozostają pod napięciem wystarczająco długo, aby szybko doprowadzić silnik do 3/4 pełnej prędkości.

Konwekcja ciepła: jest to przekazywanie ciepła za pomocą ruchu lub przepływu płynu lub gazu.

L

Linia płynów: W układzie chłodniczym jest to przewód zawierający wysokociśnieniowy, przechłodzony ciekły czynnik chłodniczy, rozpoczynający się od wylotu skraplacza i biegnący aż do wlotu zaworu rozprężnego.

Linia wyładowcza: Wysokie ciśnienie, przewód gorącego gazu wychodzący ze sprężarki.

Low Side: Część układu chłodniczego pomiędzy wylotem zaworu rozprężnego a wlotem sprężarki.

LRA – Locked Rotor Amps lub Locked Rotor Current (A): Jest to prąd wytwarzany przez silnik sprężarki w warunkach rozruchu, gdy przyłożone jest pełne napięcie, a wirnik nie obraca się ani nie wiruje. Występuje on natychmiast podczas uruchamiania.

M

MCC – Maksymalny prąd ciągły (A): Maksymalny prąd, jaki może wytrzymać silnik sprężarki bez zadziałania zabezpieczenia lub zatrzymania sprężarki.

Miscibility: to właściwość dwóch substancji (cieczy), które po dodaniu do siebie tworzą jednorodną mieszaninę. Aby środek smarny (olej) mógł prawidłowo wrócić do sprężarki, olej (PZ) i czynnik chłodniczy (CO2) muszą być ze sobą mieszalne (rozpuszczać się).

Motor, PSC: Silnik PSC” to skrót od “permanent split capacitor motor”. Wszystkie silniki jednofazowe mają problem z rozruchem, w przeciwieństwie do silników trójfazowych. Silnik PSC posiada kondensator roboczy podłączony pomiędzy uzwojeniem roboczym a uzwojeniem startowym silnika. Kondensator uruchomieniowy tworzy “przesunięcie fazowe”, które jest wszystkim, co jest potrzebne do uzyskania niewielkiego obrotu pola magnetycznego, aby rozpocząć ruch wirnika.

Motor, Shaded Pole: Silniki te posiadają tylko jedno uzwojenie główne i nie posiadają uzwojenia startowego. Rozruch jest realizowany dzięki konstrukcji wykorzystującej miedziany pierścień wokół niewielkiej części każdego bieguna silnika. Te “cienie” w tej części bieguna powodują, że pole magnetyczne w obszarze zaobrączkowanym jest opóźnione w stosunku do pola w części nie zaobrączkowanej. Reakcja tych dwóch pól inicjuje obrót. Ponieważ nie ma uzwojenia startowego, przełącznika rozruchowego ani kondensatora, silnik z biegunami zacienionymi jest pod względem elektrycznym bardzo prosty i niedrogi. Prędkość może być kontrolowana poprzez zmianę napięcia. Silniki te oferują słaby moment rozruchowy, zwykle 25 do 75% obciążenia znamionowego, i mają bardzo niską sprawność. Silniki te mają zazwyczaj moc do 1/8 konia i posiadają łożyska tulejowe.

Motor, Split Phase: Silnik dwufazowy jest najczęściej stosowany w aplikacjach “średniego rozruchu”. Posiada on uzwojenie startowe i biegowe, oba są zasilane w momencie uruchomienia silnika. Gdy silnik osiągnie około 75% znamionowej prędkości obrotowej przy pełnym obciążeniu, uzwojenie rozruchowe zostaje odłączone przez automatyczny wyłącznik.

N

Nadgrzewanie: jest to proces, podczas którego dodatkowe ciepło jest nadawane nasyconemu gazowi chłodniczemu zanim trafi on do układu sprężania.

Napięcie: Ciśnienie elektryczne, które powoduje przepływ prądu (V).

Nasycony czynnik chłodniczy: jest to stan czynnika chłodniczego, gdy jest on połączeniem gazu i cieczy i w tym stanie będzie się skraplać lub parować, co jest jego punktem wrzenia.

O

Obciążenie cieplne: Ilość ciepła do utrzymania temperatury budynku w dopuszczalnym zakresie, mierzona w Btu lub Watach.

Odwilżanie: Usuwanie pary wodnej z powietrza poprzez chłodzenie poniżej punktu rosy.

Ohm (Ω): Jednostka miary oporu elektrycznego nazwana na cześć niemieckiego fizyka Georga Simona Ohma. Jeden om jest mierzalny przy przyłożeniu jednego wolta napięcia, powodującego przepływ prądu o natężeniu jednego ampera.

Oil Separator: ponieważ czynniki chłodnicze i oleje chłodnicze są mieszalne, część oleju i tak opuszcza sprężarkę, co może prowadzić do spienienia oleju. Separator oleju, jak wynika z jego nazwy, to urządzenie służące do oddzielania i odzyskiwania oleju na wylocie ze sprężarki, który jest przenoszony przez czynnik chłodniczy w fazie parowej układu chłodniczego. Zapewnia kontrolowany powrót oleju do karterów sprężarek.

Overload Protector: jest to urządzenie, które chroni urządzenie przed wysoką temperaturą i/lub wysokim prądem, i które otwiera obwód, aby zatrzymać pracę urządzenia w przypadku wystąpienia niebezpiecznych warunków.

P

Para: Forma gazowa dowolnej substancji.

Parowanie: Dotyczy to cieczy zmieniającej się w stan gazowy.

Parownik: Element w układzie chłodniczym, w którym nasycony czynnik chłodniczy absorbuje ciepło i zamienia się w gaz (przegrzany).

Pieniący: Tworzenie się piany w mieszaninie oleju z czynnikiem chłodniczym na skutek nagłego odparowania czynnika chłodniczego rozpuszczonego w oleju. Najprawdopodobniej dzieje się to w momencie uruchomienia sprężarki i nagłego spadku ciśnienia w skrzyni korbowej. Dzieje się tak również z powodu niskiego poziomu oleju, obecności powietrza i zanieczyszczeń w układzie.

Podchłodnica: jest to element układu chłodniczego lub sekcja skraplacza, w którym następuje obniżenie temperatury skroplonej cieczy czynnika chłodniczego. Dzięki temu poprawia się efektywność energetyczna systemu.

Pole silnika: liczba uzwojeń lub liczba zespołów biegunów magnetycznych w silniku, która jest liczbą parzystą (2,4,6,…).

Pompa ciepła: Pompa ciepła to odwracalny system klimatyzacji, który pobiera ciepło z chłodniejszego miejsca i dostarcza je do cieplejszego. Ciepło dostarczone do cieplejszego miejsca jest w przybliżeniu sumą pierwotnego ciepła i pracy, którą wykonała pompa ciepła. Większa różnica temperatur między ciepłym a zimnym środowiskiem wymaga większych nakładów pracy. W ciepłe dni pompa ciepła działa jak tradycyjny klimatyzator, usuwając ciepło z pomieszczeń i dostarczając je na zewnątrz. Przy chłodnej pogodzie usuwa ciepło z zewnątrz i dostarcza je do wnętrza.

Próżnia: jest to przestrzeń pozbawiona materii lub w której ciśnienie jest znacznie niższe od ciśnienia atmosferycznego. Mierzy się ją w jednostkach ciśnienia (Pa). Próżnię można wytworzyć poprzez usunięcie powietrza z przestrzeni lub zmniejszenie ciśnienia poprzez zastosowanie szybkiego przepływu płynu.

Przetwornik: jest to urządzenie, które przekształca jedną formę energii w drugą, szczególnie gdy jedna z wielkości jest elektryczna.

Pump Down: Czynność polegająca na zamknięciu przewodu cieczowego, za pomocą zaworu elektromagnetycznego, po osiągnięciu przez termostat punktu nastawy w układzie chłodniczym. Następnie sprężarka pompuje czynnik chłodniczy do zbiornika odbiorczego. Instalacja pump down jest ważnym sposobem zapobiegania uwięzieniu ciekłego czynnika chłodniczego w parowniku, który może zalać sprężarkę przy rozruchu lub migrować do sprężarki podczas cyklu wyłączenia.

Punkt pęknięcia: jest to temperatura (przy danym ciśnieniu), w której powstaje pierwszy pęcherzyk pary, przy ogrzewaniu ciecz składa się z dwóch lub więcej składników.

Punkt rosy: że jest to temperatura, która działa jako granica kondensacji wody.

Punkt wrzenia: jest to temperatura substancji, w której ciśnienie pary cieczy jest równe ciśnieniu otaczającemu ciecz i ciecz przechodzi w parę. W tym momencie dodatkowe ciepło nie powoduje wzrostu temperatury.

R

Radiant Heat: Przenoszenie ciepła za pomocą promieni cieplnych (patrz rysunek przenoszenia ciepła).

Receiver: Butla (zbiornik) podłączona do wylotu skraplacza, służąca do przechowywania ciekłego czynnika chłodniczego w układzie (patrz poprzedni rysunek).

Referencja: Obniżenie i/lub utrzymanie temperatury obiektu lub przestrzeni poniżej temperatury otoczenia. Chłodnictwo może być wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych, handlowych, mieszkaniowych i transportowych.

Refrigerant: jest to związek stosowany w układzie chłodniczym, który ulega przemianom fazowym z gazu na ciecz i odwrotnie w celu przekazania ciepła.

Relative Humidity (RH): Wilgotność jest pomiarem pary wodnej w powietrzu, a RH to ilość wilgoci w danej objętości powietrza w porównaniu z ilością powietrza, którą jest ona w stanie utrzymać, i mierzona jest w procentach. Jeśli RH wynosi 30%, oznacza to, że powietrze utrzymuje 30% wilgoci, którą jest w stanie utrzymać. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza wzrasta jego zdolność do zatrzymywania wilgoci. Jeśli temperatura powietrza wzrasta, a jego wilgotność (humidity) pozostaje taka sama, to RH maleje. Tak właśnie dzieje się zazwyczaj podczas zimy w budynkach. Jedynym sposobem na przywrócenie właściwego RH jest dodanie wilgoci do powietrza (funkcja regulacji wilgotności).

Relay: jest to przełącznik elektromagnetyczny służący do włączania/wyłączania energii elektrycznej w obwodzie. Zwykle stosuje się go do urządzenia sterującego mocą poniżej 5kW, natomiast termin “stycznik” jest zwykle stosowany dla urządzenia powyżej 5kW. Terminy te są często używane zamiennie.

  • Przekaźnik startowy: Urządzenie elektryczne, które łączy/rozłącza uzwojenia startowe silnika elektrycznego.

Reverse Cycle Defrosting (RCD): Sposób ogrzewania parownika w celu rozmrożenia nagromadzonego lodu poprzez zastosowanie zaworów do przemieszczania gorącego gazu ze sprężarki do parownika.

RLA – Rated Load Amps (A): Prąd nominalny sprężarki w nominalnych warunkach pracy.

Rotor: Obracająca się lub skręcająca część silnika.

RPM (rpm, rev/min, r/min): Skrót od “revolution per minute” to liczba obrotów w ciągu jednej minuty.

Run Winding: Uzwojenie elektryczne silnika, przez które płynie prąd podczas normalnej pracy silnika.

Rurki kapilarne: Urządzenie dozujące czynnik chłodniczy składające się z rurki o małej średnicy, która ogranicza przepływ. Są one starannie dobrane pod względem średnicy wewnętrznej i długości do każdego zastosowania. To urządzenie wykorzystuje średnicę wewnętrzną, długość i spadek ciśnienia do określenia wydajności i ma stałą kontrolę. Rurka kapilarna.

S

SEER (Seasonal energy efficiency ratio): jest to wydajność chłodzenia podczas typowego sezonu chłodniczego (w BTU) podzielona przez całkowity pobór energii elektrycznej w tym samym okresie (w watogodzinach).

SEPR (Seasonal Energy Performance Ratio): Mierzy on sezonową efektywność energetyczną chłodziarek procesowych poprzez obliczenie stosunku między rocznym zapotrzebowaniem na chłodzenie a rocznym poborem energii. Należy wziąć pod uwagę, że efektywność energetyczna uzyskana przy każdej temperaturze zewnętrznej w przeciętnym klimacie jest ważona liczbą godzin obserwowanych dla każdej z tych temperatur.

Siła koni (HP): jest to jednostka mocy, która pokazuje tempo, w jakim wykonywana jest praca. Dwie powszechnie stosowane dziś definicje to koń mechaniczny (1 HP = 746 W) i koń metryczny (1 PS = 736 W).

Single Phase: Wytwarzające, przenoszące lub zasilane pojedynczym napięciem zmiennym.

Skraplacz: Część układu chłodniczego, która odbiera gorący, wysokociśnieniowy gaz chłodniczy ze sprężarki i schładza go (skrapla) do stanu ciekłego..

Slugi: Śluzowanie cieczy jest stanem, który występuje, gdy ciekły czynnik chłodniczy dostaje się do cylindra sprężarki. Może to być wynikiem zalania podczas cyklu pracy lub migracji podczas cyklu wyłączenia i jest częstą przyczyną awarii sprężarki

Specyficzne ciepło: Ilość ciepła, wyrażona w J/kgK, potrzebna do podniesienia temperatury 1 kg substancji o 1°C.

Sprawność wolumetryczna: jest to stosunek ilości gazu chłodniczego wchodzącego do sprężarki (wlot sprężarki) podzielony przez ilość gazu wychodzącego ze sprężarki (wylot sprężarki).

Stator: Nieruchoma część silnika elektrycznego.

Stopień sprężania:  jest to stosunek bezwzględnego ciśnienia tłoczenia (bar) do bezwzględnego ciśnienia ssania (bar).

Suction Line: przewód gazowy niskiego ciśnienia czynnika chłodniczego pomiędzy wylotem parownika a wlotem sprężarki.

System kaskadowy: Układ, w którym dwa lub więcej układów chłodniczych, z różnymi czynnikami chłodniczymi, które mają różne punkty wrzenia, są stosowane szeregowo (każdy czynnik chłodniczy przechodzi przez swój układ chłodniczy). Parownik jednego urządzenia służy do chłodzenia skraplacza drugiego. Są one zazwyczaj stosowane w ultra niskich temperaturach.

System zalewowy: Jest to układ chłodniczy, w którym ciekły czynnik chłodniczy wypełnia większą część parownika.

Szkło wzrok: Wskaźnik ze szklanym okienkiem, zwykle instalowany w linii cieczy, który wskazuje obecność pęcherzyków gazu. Niektóre style mają widoczny wskaźnik, który zmienia kolor, aby określić zawartość wilgoci w czynniku chłodniczym.

T

Temperatura kondensacji (Tcond): Temperatura czynnika chłodniczego wewnątrz skraplacza, przy której para czynnika chłodniczego traci swoje utajone ciepło parowania i staje się cieczą.

Temperatura otoczenia (Tamb): Temperatura płynu (zwykle powietrza), który otacza obiekt.

Temperatura ślizgania: Różnica temperatur pomiędzy temperaturą punktu pęcherzykowego a temperaturą punktu rosy.

Temperatura: Temperatura jest definicją, która nadaje fizyczne znaczenie pojęciu ciepła. Jeśli jakiś przedmiot jest zimny, mówimy, że ma niską temperaturę. Jeśli jest gorąca, mówimy, że ma wysoką temperaturę.

Termometr mokry żarówkowy: Urządzenie służące do pomiaru wilgotności względnej (RH). Parowanie wilgoci (część termometru mokrego) obniża temperaturę mokrego termometru w porównaniu z temperaturą suchego termometru w tej samej próbce powietrza.

Thermostat: jest to urządzenie, które wyczuwa temperaturę otoczenia i reguluje ją poprzez przełączanie prądu elektrycznego na wybraną wartość zadaną.

Tona chłodu: Efekt chłodniczy równy stopieniu jednej tony lodu w ciągu 24 godzin. Jest to równe 3,5 kW (12 000 Btu/h).

Trzy fazy: Wytwarzające, przenoszące lub zasilane przez trzy obwody elektryczne.

TXV – Thermostatic Expansion Valve: Jest to element w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych kontrolujący ilość czynnika chłodniczego uwalnianego do parownika. Jego działanie polega na utrzymywaniu różnicy między aktualną temperaturą czynnika chłodniczego na wylocie z parownika a jego temperaturą nasycenia przy aktualnym ciśnieniu, na stałym poziomie, zapewniając, że jedyną fazą, w której czynnik chłodniczy opuszcza parownik, jest para, a jednocześnie zasilając wężownice parownika optymalną ilością ciekłego czynnika chłodniczego, aby uzyskać optymalny współczynnik wymiany ciepła, na jaki pozwala parownik. Ponadto, niektóre termiczne zawory rozprężne są również specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić, że pewna minimalna ilość czynnika chłodniczego może zawsze przepływać przez system.

W

Wat (W): jednostka mocy równa jednemu dżulowi energii na sekundę nazwana na cześć angielskiego inżyniera Jamesa Watta.

Wet Bulb Temperature (WBT): mierzy ilość pary wodnej w powietrzu i wskazuje najniższą temperaturę uzyskaną przez odparowanie wody pod stałym ciśnieniem. WBT może być używany razem z DBT do obliczania punktu rosy lub wilgotności względnej.

Wilgotność: jest to stężenie pary wodnej w powietrzu. Obecność wilgoci w układzie chłodniczym jest nieunikniona, ale powinna być utrzymywana poniżej dopuszczalnego poziomu. Nadmierna wilgotność w systemie może spowodować kilka problemów.

Wrażliwe ciepło: Ciepło, które można zmierzyć lub poczuć. Ciepło jawne zawsze powoduje wzrost temperatury.

Wskaźnik wilgotności: Wziernik linii cieczy z widocznym wskaźnikiem, który zmienia kolor, aby określić zawartość wilgoci w czynniku chłodniczym.

Wtrysk cieczy Chłodzenie (LI): Wtrysk cieczy jest formą chłodzenia silnika sprężarki w celu utrzymania niskiej temperatury tłoczenia, ponieważ podczas pracy przy niskich temperaturach parowania przepływ czynnika chłodniczego, który krąży jest niski, a temperatura tłoczenia wysoka.

Wydajność chłodnicza: jest to miara mocy układu chłodniczego, wskazująca ilość ciepła, które może zostać pochłonięte, wyrażona w kcal/h lub watach.

Wydajność: Wynik urządzenia, systemu lub działania w stosunku do energii wejściowej niezbędnej do wytworzenia tego wyniku. W przypadku sprężarki, sprawność to wydajność pracy (wydajność chłodnicza) podzielona przez energię wejściową (zwykle elektryczną).

Wymiennik ciepła: Każde urządzenie, które przekazuje ciepło między płynami.

Z

Zacznij nawijać: Uzwojenie elektryczne silnika, przez które płynie prąd podczas rozruchu silnika.

Zawór elektromagnetyczny: Zawór elektromechaniczny (do stosowania z cieczą i/lub gazem) kontroluje przepływ płynów poprzez włączanie/wyłączanie prądu elektrycznego przez cewkę elektromagnetyczną, która zamyka lub otwiera zawór. Najczęstszym zastosowaniem jest użycie zaworu normalnie zamkniętego na przewodzie cieczowym do pompowania w dół.

Zawór nadmiarowy lub zawór bezpieczeństwa (PRV): Urządzenie zabezpieczające na układzie chłodzenia. Otwiera się, aby uwolnić ciśnienie, gdy zostanie osiągnięte niebezpieczne ciśnienie. Montuje się go najczęściej na odbiorniku w układzie chłodniczym.

Zawór serwisowy: jest to zawór używany do oddzielenia jednej części układu chłodniczego od innych części (w celu dodania/usunięcia czynnika chłodniczego, oleju, w celu sprawdzenia ciśnienia, w celu odkurzenia układu lub wymiany części układu).

Zawór zwrotny: Urządzenie, które pozwala na przepływ płynu tylko w jednym kierunku.

Zimno: całkowity lub częściowy brak ciepła.