Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Informacje o projekcie dotacja na kapitał obrotowy z
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa AREA COOLING SOLUTIONS SP. Z O. O.

Planowane efekty: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja tj. na okres 01.07.2020-30.09.2020.

Wartość projektu: całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 262 143,99 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy zł 99/100). Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 262 143,99 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy zł 99/100). Instytucja Pośrednicząca przyznała AREA COOLING SOLUTIONS SP. Z O. O. dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 262 143,99 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy zł 99/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 262 143,99 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy zł 99/100).