Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Polityka gwarancyjna

Polityka gwarancyjna

 

 1. Ograniczona gwarancja dotyczy każdego urządzenia zakupionego od Area Cooling Solutions, w tym sprzedaży międzynarodowej na zasadzie swobody zawierania umów i zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Zgodnie z Art. 39 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., stwierdza się, że okres gwarancji dla każdego urządzenia zakupionego od firmy Area Cooling Solutions Sp. z o.o. wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
 3. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe lub wykonawcze w trakcie normalnego użytkowania w okresie gwarancji.
 4. W okresie gwarancyjnym, Area Cooling Solutions Sp. z o.o. naprawi lub bezpłatnie wymieni produkty lub części produktu, które są wadliwe z powodu niewłaściwego materiału lub procesu produkcyjnego w trakcie normalnego użytkowania i konserwacji. Komponenty wymienione podczas naprawy urządzenia, nawet w okresie gwarancyjnym, staną się własnością firmy Area Cooling Solutions. Koszt wymienianej części nie zostanie zwrócony, ponieważ zostanie ona wymieniona na nową.
 5. W przypadku reklamacji produktu, klient jest zobowiązany dostarczyć: prawidłowo wypełniony Protokół Zgłoszenia Reklamacji wraz z Kartą Gwarancyjną Produktu oraz opisem przyczyny reklamacji.
 6. Uszkodzone urządzenie lub części należy przesłać do firmy Area Cooling Solutions Sp. z o.o. w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.
 7. Wszystkie urządzenia zakupione w Area Cooling Solutions Sp. z o.o. muszą być konserwowane lub eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta (patrz: załączona instrukcja montażu).
 8. Zgodnie z rozporządzeniem UE (Dyrektywa (WE) 517/2014), klient musi przeprowadzać kontrole szczelności urządzeń co 3, 6, 12 miesięcy w zależności od równoważnika CO2. Jeśli reklamacja dotyczy nieszczelności i utraty czynnika chłodniczego, klient musi dostarczyć próbę szczelności przeprowadzoną podczas montażu.
 9. W okresie gwarancyjnym użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzania co roku dwóch przeglądów technicznych urządzenia przez wykwalifikowany serwis – jak wskazano w rozporządzeniu UE (Dyrektywa (WE) 517/2014)
 10. Gwarancja nie ma zastosowania:
  • Uszkodzenia spowodowane przez ogień, udrzenie piorunem, zakłócenia elektryczne, zaniedbania, wypadki, inne klęski żywiołowe lub przez przyczynę, która bezpośrednio lub pośrednio wynika z odstąpienia od zalecanej instalacji i użytkowania.
  • Urządzenie, które zostało poddane naprawie lub modyfikacji przez inną osobę przed weryfikacją lub zatwierdzeniem przez Area Cooling Solutions.
  • Uszkodzenie urządzenia na skutek nieprawidłowego odczytu, interpretacji lub doboru parametrów technicznych.
  • Reklamacje umotywowane parametrami technicznymi urządzenia, jeżeli odpowiadają one parametrom wymaganym przez klienta podanymi w jego zamówieniu.
  • Produkty ze zmienionymi lub usuniętymi numerami seryjnymi.
  • Utrata lub zniszczenie karty gwarancyjnej, brak dokumentów zakupu lub tabliczki znamionowej na urządzeniu.
 11. Firma Area Cooling Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez urządzenie lub powstałe w wyniku wypadku, przeróbki lub błędnej naprawy, niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej lub nieodpowiedniej instalacji, braków lub nieprawidłowej konserwacji.
 12. W przypadku nieuzasadnionych roszczeń, klient ponosi koszty działań prowadzonych przez Area Cooling Solutions Sp. z o.o.
 13. Przez nieodpowiednią naprawę rozumie się również użycie części nie zatwierdzonych lub różniących się od tych określonych przez Area Cooling Solutions Sp. z o.o.
 14. Area Cooling Solutions Sp. z o.o. nie będzie akceptować roszczeń za obrażenia ciała, zniszczenie towarów, utratę czynnika chłodniczego, utratę przychodów lub inne straty wynikające z wadliwego działania produktu, w okresie gwarancji i po zakończeniu gwarancji.
  Uwaga: Koszty demontażu, transportu i ponownego montażu w celu analizy będą ponoszone przez klienta. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w trakcie wykonywania tych czynności.
  Koszty naprawy lub wymiany poniesione w wyniku okoliczności wyłączonych z gwarancji, zostaną poniesione przez klienta.
 15. Karta ta nie jest ważna bez daty zakupu i podpisu.;
 16. Wszelkie kwestie prawne będą rozstrzygane przez sądy i trybunały w miejscach, w których Area Cooling Solutions Sp. z o.o. ma swoją siedzibę (Hiszpania lub Polska).

*Tekst ten ma charakter wyłącznie informacyjny, obowiązującym tekstem jest dokument w języku angielskim.

Ostatnio aktualizowana: 2023/12/01