Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży towarów, komponentów towarów lub usług (łącznie zwanych dalej „Produktami”) przez spółkę Area Cooling Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej zwaną dalej „Sprzedającym lub Area”. Przez sprzedaż Produktu rozumie się każdy stosunek prawny, na podstawie którego Sprzedający przenosi na klienta („Kupujący”) własność towar lub komponent towaru lub świadczy usługi. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą wiążące zarówno dla Sprzedającego, jak i dla Kupującego. Sprzedającego nie będą obowiązywały jakiekolwiek ogólne warunki umów (w tym regulaminy lub wzorce umów) określone przez Kupującego, chyba że takie warunki zostały zaakceptowane w formie pisemnej przez Sprzedającego. Wyżej wskazane ogólne warunki umowy Kupującego nie będą obowiązywały Sprzedającego, nawet jeśli Sprzedający nie zgłosi osobnego sprzeciwu wobec tych warunków. W przypadku, gdy nabywającym Produkty jest konsument, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą miały zastosowanie z zachowaniem przepisów szczególnych dotyczących sprzedaży konsumenckiej.

 

1. Zawarcie umowy sprzedaży

 

1.1 Oferta nabycia Produktu złożona przez Kupującego powinna zawierać: oznaczenie Kupującego, przedmiot zamówienia, tj. nazwę i numer katalogowy Produktu(w przypadku rozbieżności zamówienie jest realizowane w oparciu o podany przez Kupującego numer Katalogowy Area), liczbę sztuk Produktu o poszczególnych numerach katalogowych, cenę netto jednostkową oraz łączną, oczekiwany termin dostawy, miejsce dostawy, ewentualne uwagi dodatkowe, podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty.

1.2 Oferta nabycia Produktu złożona przez Kupującego zostaje przyjęta przez Area w chwili otrzymania przez Kupującego pisemnego oświadczenia Area o jej przyjęciu. Za pisemne potwierdzenie Area uważa się również potwierdzenie wysyłane automatycznie pocztą elektroniczną do Kupującego.

1.3 W przypadku, gdyby dane w Zamówieniu nie odpowiadały aktualnej ofercie, cennikowi, warunkom dostawy produktów przez dostawców, terminom realizacji dostawy, itp., Area prześle potwierdzenie Zamówienia zawierające odpowiednio zmodyfikowane dane Zamówienia. Po zaakceptowaniu takiej modyfikacji Zamówienia przez Kupującego zmodyfikowane Zamówienie staje się podstawą do realizacji dostawy określonych w nim Produktów

1.4 W przypadku, gdy Area składa Kupującemu ofertę sprzedaży Produktu, musi ona zostać zaakceptowana przez Kupującego w wyznaczonym w ofercie czasie, aby była wiążąca dla Sprzedającego. Jeśli termin ważności oferty nie został w niej wskazany, wynosi on 30 dni.

 

2. Dostawa i przeniesienie ryzyka

2.1 O ile nie ustalono inaczej, miejscem dostawy Produktów sprzedawanych przez Area (dalej: „Miejsce Dostawy”) jest magazyn Area w jego siedzibie.

2.2 Sprzedający jest upoważniony do dokonywania częściowych dostaw Produktu.

2.3 Dostawy Produktu będą realizowane w terminie uzgodnionym przez Strony. Dostawę uważa się za zrealizowaną z chwilą dostarczenia Produktu do rozładunku do miejsca wskazanego jako Miejsce Dostawy.

2.4 Kupujący obowiązany jest do zbadania Produktu niezwłocznie po ich dostarczeniu; reklamacje dotyczące ilości Produktu nie będą rozpatrywane, o ile braki te nie zostały wpisane do dokumentu dostawy oraz potwierdzone przez przedstawiciela przewoźnika.

2.5 Własność Produktu, z zastrzeżeniem punktu 7, korzyści i ciężary związane z Produktem oraz ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości Produktu przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą dostawy, a przed rozładunkiem Produktu.

 

3. Opóźnienia

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego wskutek opóźnienia w dostawie Produktu spowodowane przyczynami niezależnymi od Kupującego oraz, o ile inaczej wyraźnie nie uzgodniono, Sprzedający nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahenta lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahenta wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Urządzeń. Odstąpienie od umowy przez Kupującego z powodu opóźnienia dopuszczalne jest tylko za zgoda Sprzedającego.

 

4. Zmiany cen

Sprzedający zastrzega sobie prawo dostosowania uzgodnionych cen w przypadku zmiany kursów wymiany walut, wzrostu cen materiałów, zmiany wynagrodzeń, interwencji rządowych lub innych okoliczności poza kontrolą Sprzedającego.

 

5. Opakowania

5.1 Jednorazowe opakowania Produktu są wliczone w cenę i nie będą refundowane, w przypadku, gdy zostaną zwrócone Sprzedającemu.

5.2 Opakowania wielokrotnego użytku nie są wliczone w cenę, ich koszty będą rozliczane z Kupującym po zwrocie opakowań niezniszczonych i z opłaconym przez Kupującego przewozem, zgodnie z instrukcjami Sprzedającego.

 

6. Warunki płatności

6.1 O ile inaczej nie uzgodniono na piśmie, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 100% ceny Produktu w terminie najpóźniej 5 dni roboczych przed datą dostawy Produktu.

6.2 Kupującemu przysługuje kredyt kupiecki wyłącznie w zakresie wyraźnie określonym w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub fakturze.

6.3 Jeżeli płatność nie zostanie dokonana terminowo, Kupujący zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone od dnia wymagalności płatności.

6.4 Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Sprzedającego lub dokonania potrącenia jakiegokolwiek roszczenia Kupującego z roszczeniem Sprzedającego, chyba, że Sprzedający wyraził zgodę na takie potrącenie.

6.5 W przypadku braku szczegółowych instrukcji, faktury za Produkty wystawiane będą na Kupującego. Wszelkie koszty poniesione wskutek tego przez Sprzedającego, włączając w to utratę zysku, będą refakturowane na Kupującego.

 

7. Zastrzeżenie praw

7.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanych Produktów do czasu dokonania pełnej zapłaty ceny. Prawo własności Produktów zostanie przeniesione na Kupującego z chwilą uiszczenia całości ceny za Produkty.

7.2 Zastrzeżenie prawa własności przez Sprzedającego nie wpływa w żaden sposób na przeniesienie ryzyka określonego w pkt 2 powyżej.

 

8. Potrącenia i cesja

Sprzedający jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności pieniężnych wobec Kupującego z wierzytelnościami pieniężnymi, oraz do dokonywania cesji wierzytelności posiadanych w stosunku do Kupującego na dowolnie wybrany podmiot.

 

9. Katalogi, opisy, itp.

9.1 Informacje dotyczące Produktów zawarte w jakimkolwiek katalogu, opisie, prospekcie, reklamie (dalej „Katalogi”) nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień. Szczegółowe dane techniczne Produktu zawarte w katalogach mogą się zmieniać ze względu na szybkość zmian w branży technicznej oraz nieustanne doskonalenie swoich produktów przez Area. Informacje takie mają charakter orientacyjny i będą wiążąca jedynie wtedy, jeśli dana informacja została wyraźnie wskazana w ofercie złożonej przez Area i/lub w potwierdzeniu zamówienia wysłanym przez Area. Szczegółowe wymagania Kupującego dotyczące produktów będą wiążące jedynie w takim stopniu, w jakim zostały potwierdzone przez Sprzedającego na piśmie.

9.2 Kupujący może uzyskać potwierdzenie aktualnych danych niezbędnych do złożenia zamówienia u upełnomocnionego pracownika Area.

 

10. Rysunki i opisy

Wszelkie prawa własności intelektualnej oraz własności przemysłowej, co do rysunków i dokumentacji technicznej przekazanej Kupującemu pozostaną własnością Sprzedającego. Rysunki, dokumentacja techniczna i inne informacje techniczne nie będą wykorzystywane, kopiowane, reprodukowane ani przekazywane stronie trzeciej bez zgody Sprzedającego, w jakimkolwiek innym celu poza przewidzianym w momencie przekazywania.

 

11. Modyfikacje Produktów

Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji swoich Produktów bez zawiadomienia, jeżeli takie modyfikacje mogą zostać dokonane bez zmiany uzgodnionych specyfikacji technicznych.

 

12. Gwarancja

12.1 Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, począwszy od daty sprzedaży Produktu rozumianej jako data wystawienia Faktury. Na podstawie oddzielnych uzgodnień możliwe jest ustalenie innego terminu gwarancji.

12.2 Wg decyzji Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się naprawić lub wymienić Produkty, które w Okresie Ważności Gwarancji zgodnie z badaniem Sprzedającego okażą się wadliwe wskutek niewłaściwej produkcji, projektu lub materiałów. Koszty demontażu i ponownego zainstalowania Produktu poniesione przez Kupującego nie będą zwracane.

12.3 W przypadku wystąpienia wady Produktu w Okresie Ważności Gwarancji, Produkt taki zostanie przesłany do Sprzedającego przez Kupującego, na koszt i ryzyko Kupującego, z opłaconym przewozem i ubezpieczeniem, wraz z:

– pismem wyjaśniającym powód przesłania Produktu,

– protokołem usterki,

– kopią karty gwarancyjnej i faktury,

Produkt przesłany będzie bez zbędnego wyposażenia. Jedynie w przypadku sprężarek zostaną one przesłane z przynależnym osprzętem elektronicznym.

12.4 Jeśli roszczenie gwarancyjne będzie uzasadnione, Sprzedający zwróci naprawiony lub nowy Produkt i przejmie wymienione części lub wadliwy Produkt. W takim przypadku Kupujący zdecyduje o formie przesyłki i zapłaci za przewóz i ubezpieczenie.

12.5 Area może na podstawie oddzielnego zlecenia przyjechać na miejsce instalacji urządzenia na koszt Kupującego na jego zlecenie na podstawie oddzielnej oferty. W wypadku urządzeń, dla których udzielenie gwarancji uzależnione jest od pierwszego uruchomienia przez firmę Area i wykonane zostało przez firmę Area koszty ewentualnego przyjazdu ponosi Area.

12.6 Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, poza przypadkami, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest niedopuszczalne.

12.7 W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów.

12.8 W przypadku, gdy kupującym jest konsument, a Produkt jest niezgodny z umową, Sprzedający według własnego wyboru zwróci Kupującemu uzasadnione koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia Produktu lub dokona wspomnianych czynności samodzielnie bądź za pośrednictwem osób trzecich.

 

13. Odpowiedzialność

13.1 Poza odpowiedzialnością z tytułu powyższej gwarancji lub z tytułu niezgodności towaru z umową wobec Kupującego będącego konsumentem wyłącza się wszelką odpowiedzialność Sprzedającego, w tym także wszelką odpowiedzialność regresową, w zakresie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa polskiego.

13.2 W zakresie, w jakim odpowiedzialność za Produkt wobec osób trzecich może zostać nałożona na mocy stosownych przepisów prawa na Sprzedającego, Kupujący zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Sprzedającego w takim stopniu, w jakim odpowiedzialność Sprzedającego została ograniczona w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Kupujący zobowiązany jest wystąpić jako współuczestnik lub interwenient przed sądem lub sądem arbitrażowym rozpatrującym roszczenie przeciwko Sprzedającemu z tytułu szkody wyrządzonej przez Produkty. Jeżeli osoba trzecia zgłasza roszczenie dotyczące szkody opisane w niniejszym paragrafie wobec jednej ze stron umowy, strona ta niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę.

 

14. Reklamacje

Wszelkie roszczenia dotyczące wad, opóźnień w dostawie, odpowiedzialności za Produkt lub inne roszczenia za szkody sporządzane będą w formie pisemnej i przekazywane Sprzedającemu przez Kupującego bez zbędnej zwłoki. W przypadku roszczeń objętych gwarancją zgodnie z paragrafem 12 Kupujący jest zobowiązany udowodnić, że wada powstała w terminie określonym w paragrafie 12.

 

15. Zwrot Produktów

15.1 Produkty mogą być zwracane jedynie na mocy odrębnego porozumienia Stron; zwrócone mogą być jedynie Produkty nadające się do sprzedaży w niezniszczonych, oryginalnych opakowaniach. Dla Produktów tych musi być podany numer faktury.

15.2 Kupujący pokryje koszty przewozu zwrotnego Produktów do miejsca wskazanego przez Sprzedającego i ubezpieczenia w transporcie. W przypadku zwrotu Produktów, będzie potrącana z ceny podlegającej zwrotowi opłata administracyjna ustalona każdorazowo przez Sprzedającego, jednak nie mniej niż 5%.

 

16. Prawa do Produktów

16.1 W związku z zakupem Produktu, Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej lub własności przemysłowej w formie licencji, patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej lub własności przemysłowej związanych z Produktami.

16.2 Jeżeli Produkty w całości lub w części stanowią oprogramowanie, Kupujący nabywa jedynie licencję na używanie oprogramowania dla celów używania Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Kupujący nie nabywa ani praw własności, ani praw żadnego innego rodzaju do oprogramowania.

 

17. Siła wyższa

Sprzedający jest upoważniony do anulowania zamówień Kupującego lub do przesunięcia terminu realizacji zamówień i nie ponosi on odpowiedzialności za niedostarczenie, wadliwe lub opóźnione dostarczenie Produktów spowodowane w całości lub częściowo okolicznościami leżącymi poza rozsądną kontrolą Sprzedającego, takimi jak zamieszki wśród ludności, wojna, pożar, wymogi publiczne, strajk, lokaut, spowolnienie, niedobór środków transportu, niedobór towarów, choroba lub opóźnienie lub wady w dostawie od dostawców, wypadki przy produkcji lub kontroli lub niedoborów energii. W takich wypadkach Kupujący nie jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania lub innych roszczeń wobec Sprzedającego.

 

18. Częściowa nieważność

W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży uznane zostanie za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to ani nie ograniczy ważności, zgodności z prawem lub wykonalności któregokolwiek z pozostałych postanowień.

 

19. Spory

Spory wynikające z lub w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i zasadniczym stosunkiem umownym będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim. Wszelkiego typu spory mogące wyniknąć będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego.

Area Cooling Solutions Sp. z o.o. Nowa Wieś Wrocławska 16.03.2015

*Tekst ten ma charakter wyłącznie informacyjny, obowiązującym tekstem jest dokument w języku angielskim.

Ostatnio aktualizowana: 2023/01/17