Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

iCOOL Kody alarmowe

ERROR

Aktywna awaria

Sprawdź listę awarii (F)

ALARM

Aktywny alarm

Wciśnij ENT sprawdź listę alarmów (A)

STOP

Brak zezwolenia pracy

 • Zadziałanie presostatu zabezpieczającego HP/LP
 • Brak napięcia sterowniczego na presostacie HP/LP
 • Brak napięcia sterowniczego 24VDC na zaciskach STOA i STOB inwertera
A100

Nieprawidłowe zasilanie inwertera

Niewłaściwe napięcie zasilania lub brak jednej z faz zasilania

A80

Niewłaściwe zachowanie czujnika
temperatury

Niepodłączony lub uszkodzony czujnik temperatury

A0801

Zbyt niska wartość sygnału z czujnika
ciśnienia

 • Niepodłączony czujnik ciśnienia
 • Brak napięcia zasilającego czujnik ciśnienia
 • Uszkodzony czujnik ciśnienia
A800

USEr 1 – Brak gotowości pracy
sprężarki Cp1

 • Brak zasilania grzałki karteru kompresora Cp1
 • Aktywne zabezpieczenie termiczne obudowy kompresora Cp1
A800

USEr 2 – – Brak gotowości pracy
sprężarki Cp2

 • Brak zasilania grzałki karteru kompresora Cp2
 • Brak lub nieprawidłowe zasilanie kompresora Cp2
 • Niewłaściwa kolejność podłączenia faz zasilania lub brak jednej z faz
 • Zadziałanie presostatu zabezpieczającego HP/LP
F102

Przeciążenie inwertera (prąd 60
sekundowy)

 • Praca kompresora poza kopertą (zbyt duże ciśnienie skraplania)
 • Zbyt wysoka temperatura skraplania, zbyt mały przepływ powietrza przez
  skraplacz
 • Zalewanie kompresora ciekłym czynnikiem
 • Uszkodzony kompresor
F103

Przeciążenie chwilowe inwertera
(prąd 1 sekundowy)

 • Praca kompresora poza kopertą (zbyt duże ciśnienie skraplania)
 • Zbyt wysoka temperatura skraplania, zbyt mały przepływ powietrza przez
  skraplacz
 • Zalewanie kompresora ciekłym czynnikiem
 • Uszkodzony kompresor
F200

Za wysoka temperatura radiatora
inwertera

 • Nieprawidłowa wentylacja komory inwertera
 • Uszkodzony wentylator na przegrodzie agregatu
 • Uszkodzony wentylator inwertera
 • Nieprawidłowe miejsce montażu agregatu
F201

Za niska temperatura radiatora
inwertera

 • Nieprawidłowa praca wentylatora na przegrodzie agregatu
 • Nieprawidłowa praca grzałek
 • Za krótki czas oczekiwania przed załączeniem agregatu po przywróceniu
  zasilania (niedogrzane sprężarki)
F300

Za wysoka temperatura otoczenia
inwertera

 •  Nieprawidłowa wentylacja komory inwertera
 • Uszkodzony wentylator na przegrodzie agregatu
 • Nieprawidłowe miejsce montażu agregatu
F301

Za niska temperatura otoczenia
inwertera

 • Nieprawidłowa praca wentylatora na przegrodzie agregatu
 • Nieprawidłowa praca grzałek karteru
 • Za krótki czas oczekiwania przed załączeniem agregatu po przywróceniu
  zasilania (niedogrzane sprężarki)
F303

Za wysoka temperatura
kondensatorów inwertera

 • Nieprawidłowa wentylacja komory inwertera
 • Uszkodzony wentylator na przegrodzie agregatu
 • Uszkodzony wentylator inwertera
 • Nieprawidłowe miejsce montażu agregatu
F400

Temperatura na tłoczeniu zbyt
wysoka, lub uszkodzony czujnik
temperatury

 • Zbyt wysoka temperatura na tłoczeniu przez pracę kompresora poza
  kopertą
 • Niewłaściwy czujnik temperatury natłoczeniu
 • Uszkodzony czujnik temperatury na tłoczeniu
F401

Wyzwolenie zabezpieczenia
prądowego kompresora

 • Praca kompresora poza kopertą (zbyt duże ciśnienie skraplania)
 • Zbyt wysoka temperatura skraplania, zbyt mały przepływ powietrza przez skraplacz
F500

Przeciążenie inwertera

 • Uszkodzony kompresor
 • Niewłaściwe nastawy inwertera
F701

Zbyt niskie napięcie zasilania

 • Niewłaściwe napięcie sieci zasilającej
 • Brak jednej z faz zasilania
 • Uszkodzony mostek prostowniczy inwertera
F1100

Przekroczenie dopuszczalnej
częstotliwości/ zbyt duży skok
częstotliwości

 • Problem z rozruchem sprężarki, sprawdź ciśnienia i zawory odcinające
 • Zbyt duża różnica ciśnień ssanie/tłoczenie
 • Uszkodzony kompresor
F1205

Nieprawidłowy sygnał na zaciskach
STOA i STOB inwertera

 • Nieprawidłowe podłączenie przewodów na wejściach zezwolenia pracy
  inwertera STOA i STOB
 • Przerwany przewód
 • Zadziałanie presostatu zabezpieczającego HP/LP
F1300

Błąd uziemienia

 • Zwarcie wyjścia inwertera do masy
 • Wilgoć wewnątrz komory
 • Zwarcie wewnątrz kompresora
F1450

Brak odczytu z czujnika temperatury
tłoczenia

 • Niepodłączony czujnik temperatury tłoczenia kompresora Cp1
 • Uszkodzony czujnik temperatury rury tłoczenia kompresora Cp1
F1407

Zbyt duży prąd na wejściu MFI1
(czujnik ciśnienia ssania)

 •  Zbyt duże ciśnienie po stronie ssawnej
 • Uszkodzony (zwarty) czujnik ciśnienia ssania
F3031

Zbyt wysokie ciśnienie na ssaniu

 • Zbyt duże obciążenie parownika
 • Uszkodzony czujnik ciśnienia ssania
F3033

Brak oleju (tylko dla iCOOL 12 MHP)

 • Niewystarczający poziom oleju
 • Awaria czujnika oleju
F3034

Nieplanowane zatrzymanie
kompresora

 • Zbyt wysokie ciśnienie skraplania
 • Uszkodzony kompresor
 • Zbyt niskie napięcie zasilania podczas pracy sprężarki, lub brak jednej fazy
Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami!

Będziesz miał bezpośredni kontakt z naszym wsparciem technicznym poprzez e-mail, telefon lub wideokonferencję podczas pracy biura.

Masz specyficzny problem? Nasze FAQ może Ci pomóc

Nasze FAQ może pomóc Ci w rozwiązaniu konkretnych wątpliwości, które możesz napotkać na temat naszych produktów lub w rozwiązaniu podstawowych problemów.