Informacja prawna

USTAWA O SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM (LSSI)

AREA COOLING SOLUTIONS SAU, jako podmiot odpowiedzialny za stronę internetową, zwany dalej ZARZĄDZAJĄCYM stroną internetową, udostępnia niniejszy dokument swoim użytkownikom, w celu wypełnienia obowiązków określonych w ustawie 34/2002, z dnia 11 lipca, o społeczeństwie informacyjnym i usługach handlu elektronicznego (LSSICE), BOE nr 166, a także w celu poinformowania wszystkich użytkowników strony internetowej o warunkach jej użytkowania.

Każda osoba wchodząca na tę stronę internetową przyjmuje rolę użytkownika i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania i stosowania się do postanowień niniejszego dokumentu, jak również do wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie.

AREA COOLING SOLUTIONS SAU zastrzega sobie prawo do zmiany każdego rodzaju informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku wcześniejszego informowania lub uświadamiania użytkowników o tych obowiązkach; należy rozumieć, że sam fakt, że są one opublikowane na stronie internetowej AREA COOLING SOLUTIONS SAU, jest wystarczający.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa domeny: areacooling.com
Nazwa firmy: AREA COOLING SOLUTIONS SAU.
NIF: A58225798
Siedziba firmy: CARRER VALENCIA, 17-19 NAVE 4 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA España
Nr telefonu: 935 748 240
E-mail:contact@area.es
Zarejestrowana w rejestrze (handlowym / publicznym) w Barcelonie w tomie 7.635, księga 6.900, folio 086, sekcja 2, strona 88.189 , pozycja 1a – ES A58225798.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Strona internetowa, w tym, jako przykłady, choć nie tylko, jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej funkcjonowania, projekty, loga, teksty i/lub grafika, są własnością ZARZĄDZAJĄCEGO lub, gdzie to właściwe, posiadają licencję lub wyraźne upoważnienie od autorów.

Cała zawartość strony internetowej jest należycie chroniona przez ustawodawstwo dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, i jest zarejestrowana w odpowiednich rejestrach publicznych. Niezależnie od celu, dla którego dana treść została przeznaczona, całkowita lub częściowa reprodukcja, wykorzystanie, obsługa, dystrybucja i komercjalizacja wymaga, w każdych okolicznościach, uprzedniej pisemnej zgody ZARZĄDZAJĄCEGO.

Każde użycie, które nie zostało wcześniej zatwierdzone, jest uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora. Wszelkie projekty, loga, teksty i/lub grafiki, które nie należą do MANAGER, a które mogą pojawić się na stronie internetowej, należą do ich właścicieli i oni sami ponoszą odpowiedzialność za wszelkie spory, które mogą powstać w związku z nimi.MANAGER wyraźnie upoważnia osoby trzecie do przekierowania bezpośrednio do konkretnych treści na stronie internetowej, a w każdym przypadku do przekierowania na główną stronę http:area.es MANAGER uznaje odpowiednie prawa własności intelektualnej i przemysłowej ich właścicieli, a fakt, że są one przywoływane lub pojawiają się na stronie internetowej nie oznacza, że posiada jakiekolwiek prawa lub odpowiedzialność w stosunku do tych praw.

Nie udziela również żadnych gwarancji, sponsoringu ani rekomendacji w tym zakresie. Jeśli chcesz zgłosić jakiekolwiek uwagi dotyczące ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, lub dotyczące jakiejkolwiek zawartości strony internetowej, możesz to zrobić wysyłając e-mail na adres: contact@area.es

3. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZARZĄDZAJĄCY jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z informacji opublikowanych na jego stronie internetowej, pod warunkiem, że te informacje zostały przetworzone lub wprowadzone przez osoby trzecie, poza jego kontrolą.

Wykorzystanie plików cookies

Ta strona może wykorzystywać techniczne cookies (małe pliki informacyjne, które serwer wysyła do komputera osoby odwiedzającej stronę), aby wykonać pewne funkcje uważane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i przeglądania strony internetowej. Stosowane pliki cookie mają w każdym przypadku charakter tymczasowy; ich jedynym celem jest usprawnienie przeglądania strony i znikają one wraz z zakończeniem sesji użytkownika. W żadnym wypadku pliki te nie dostarczają danych osobowych, ani nie są wykorzystywane do ich gromadzenia.

Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu zapewnienia, że serwer strony rozpoznaje przeglądarkę używaną przez użytkownika, aby ułatwić przeglądanie strony; umożliwia to na przykład dostęp użytkownikom, którzy wcześniej zarejestrowali się do obszarów, usług, promocji lub konkursów zarezerwowanych wyłącznie dla nich, bez konieczności rejestrowania się przy każdej wizycie. Mogą być również wykorzystywane do pomiaru oglądalności, parametrów ruchu, monitorowania postępów i liczby wejść, itp. W tych przypadkach są to pliki cookie, które są technicznie zbędne, ale korzystne dla użytkownika. W tych przypadkach są to pliki cookie, które są technicznie zbędne, ale korzystne dla użytkownika. Ta strona nie będzie instalować zbędnych plików cookie bez uprzedniej zgody użytkownika. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienia o otrzymywaniu plików cookie oraz aby uniemożliwić ich instalację na swoim komputerze. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki.

Polityka dotycząca linków

Jest możliwe, że użytkownik może zostać przekierowany z tej strony internetowej do treści na stronach osób trzecich. Biorąc pod uwagę, że ZARZĄDZAJĄCY nie może zawsze monitorować treści umieszczanych przez osoby trzecie na ich stronach internetowych, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakąkolwiek z tych treści. W każdym przypadku, natychmiast wycofa wszelkie treści, które mogłyby naruszyć krajowe lub międzynarodowe prawo, moralność lub porządek publiczny, natychmiast wycofa przekierowanie na daną stronę i poinformuje odpowiednie władze o tych treściach.

MANAGER nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane na następujących, przykładowych, a nie wyczerpujących listach: forach, czatach, blogach, komentarzach, sieciach społecznościowych lub innych mediach, które pozwalają osobom trzecim na niezależną publikację treści na stronie MANAGER. Jednakże, zgodnie z artykułami 11 i 16 LSSICE, udostępnia się wszystkim użytkownikom, władzom i służbom bezpieczeństwa, i aktywnie współpracuje w wycofywaniu lub, jeśli to stosowne, blokowaniu wszystkich treści, które mogą mieć wpływ lub naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny. Jeśli jako użytkownik uważasz, że na stronie internetowej znajdują się treści, które mogą być objęte tą kategorią, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie administratora strony. Niniejsza strona została sprawdzona i przetestowana pod kątem poprawności działania. W zasadzie, prawidłowe funkcjonowanie może być zagwarantowane 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Jednakże, ZARZĄDZAJĄCY nie wyklucza możliwości wystąpienia pewnych błędów w programowaniu, lub wystąpienia przyczyn siły wyższej, klęsk żywiołowych, strajków lub podobnych okoliczności, które uniemożliwiają dostęp do strony.

Adresy IP

Serwery witryny mogą automatycznie wykrywać adres IP i nazwę domeny używanej przez użytkownika. Adres IP jest numerem przypisywanym automatycznie komputerowi, gdy łączy się on z Internetem. Wszystkie te informacje są zapisywane w odpowiednio zarejestrowanym pliku aktywności serwera, który umożliwia późniejsze przetwarzanie danych w celu uzyskania wyłącznie pomiarów statystycznych, które ujawniają liczbę wydrukowanych stron, liczbę wizyt na serwerach internetowych, kolejność wizyt, punkt dostępu itp.

4. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Do rozstrzygania wszelkich sporów lub podobnych kwestii związanych z niniejszą stroną internetową lub działaniami na niej prowadzonymi stosuje się prawo hiszpańskie. Strony wyraźnie podporządkowują się prawu hiszpańskiemu, a rozstrzyganie wszelkich konfliktów wynikających z lub związanych z korzystaniem ze strony internetowej należy do kompetencji Sądów i Trybunałów znajdujących się najbliżej SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.

*Tekst ten ma charakter wyłącznie informacyjny, obowiązującym tekstem jest dokument w języku angielskim.

Ostatnio aktualizowana: 2023/01/17